Organisasjonens vedtekter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Skeivt kristent nettverk.

§ 2 Foreningens formål

Skeivt kristent nettverk er en økumenisk interesseforening for LHBT+-personer og støttespillere med forskjellig menighetsbakgrunn. Skeivt kristent nettverk skal jobbe for å fremme kunnskap og forståelse for et kristent syn som muliggjør kombinasjonen kristen tro og likekjønnet samliv, samt at transkjønnede og transpersoner kan leve i henhold til sin kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Skeivt kristent nettverk er av og for medlemmene.

§ 3 Organisasjonsform

Skeivt kristent nettverk er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, hverken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer

Medlemskap i Skeivt kristent nettverk er åpent for alle enkeltpersoner som støtter Skeivt kristent nettverk sitt formål. Alle medlemmer blir registrert i hjemmeværende lokallag dersom dette finnes.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer (ordinære og støttemedlemmer) har rett til å delta på årsmøte, både sentralt og i lokallagene. Ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Støttemedlemmer innehar ikke de samme rettighetene som ordinære medlemmer, og kan for eksempel ikke delta i demokratiske prosesser som valg og lignende.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtetskal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle årsmelding fra foregående år, revidert regnskap fra foregående år, behandle innkommende forslag, fastsette kontingent, vedta budsjett, foreta valg av styre og valgkomite. Man etterstreber at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år for å sikre en best mulig styredynamikk.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 Styret

Skeivt kristent nettverk har et styre bestående av 5 faste medlemmer i tillegg til 2 varamedlemmer. Alle styrets medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmene har ikke møteplikt, men det er ønskelig om disse stiller på styrets møter så ofte de kan. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøter. Styret skal avholde styremøter når styrets leder eller et flertall av styrets medlemmer krever det.

Styreposisjonene skal være følgende:

• Styreleder

• Nestleder

• Styremedlem x 3

• Varamedlem x 2

Styreleder og nestleder kan maks velges for 3 sammenhengende perioder i samme verv. Styreleder er etter 3 sammenhengende perioder pålagt en pause fra styret for en periode (2 år), før man kan stille valg for et annet styreverv.

Styret skal jobbe med følgende:

• Iverksettelse av årsmøtebestemmelser.

• Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.

• Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi iht. gjeldende instrukser og bestemmelser.

• Representere foreningen utad.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Valgkomite

Skeivt kristent nettverk har en valgkomite bestående av minst 4 medlemmer som velges for 2 år. Valgkomiteens oppgave er å innstille forslag til styre og verv på foreningens årsmøte. Valgkomiteens medlemmer kan maks velges for 3 sammenhengende perioder. Det tilstrebes at valgkomiteen består av medlemmer fra flere geografiske steder.

§ 11 Signaturrett

Styrets leder og ett styremedlem innehar signaturrett for Skeivt kristent nettverk i fellesskap.

§ 12 Lokallag

Lokallagsvedtektenes paragraf 1-14 kan ikke endres i lokallaget uten godkjenning i sentralt årsmøte, med unntak av § 10 Styre, siste del om styrets sammensetning og aktiviteter, samt §11 Lokale verv.

Tillegg til lokallagsvedtektene kan gjøres forutsatt at disse ikke er i strid med Skeivt Kristent nettverks sentrale vedtekter eller verdidokument.

§13 Tilgjengelighet

Arrangementer i regi av Skeivt kristent nettverk bør legges til steder som er tilgjengelige for funksjonshindrede, samt at tilgjengelighet skal opplyses om i arrangementets innbydelse. Det skal bestilles tegnspråktolk om behovet meldes til arrangør.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene for at en vedtektsendring skal være gjeldende.

§ 15 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 28.11.2019.

Endringer vedtatt på årsmøte 23.03.2021.

Endringer vedtatt på årsmøte 23.03.2022.

Endringer vedtatt på årsmøte 11.03.2023.

Powered by Cornerstone