Lokallagenes vedtekter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Skeivt kristent nettverk «lokallag».

§ 2 Foreningens formål

Lokallagets hensikt er å verne om og ivareta medlemmenes interesser i overensstemmelse med Skeivt kristent nettverks vedtekter.

§ 3 Organisasjonsform

Skeivt kristent nettverks lokallag er en frittstående juridisk person enhet under Skeivt kristent nettverk og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, hverken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer

Medlemskap registreres sentralt i Skeivt kristent nettverk i henhold til §4 i Skeivt kristent nettverks vedtekter.

§ 5 Kontingent

Det er ingen lokale kontingenter i Skeivt kristent nettverks lokallag. Fastsettelse av den sentrale kontingenten skjer av det sentrale årsmøtet iht. Skeivt kristent nettverk vedtekter § 7.

§ 6 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer (ordinære og støttemedlemmer) har rett til å delta på årsmøte i lokallaget. Ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent til Skeivt kristent nettverk for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen både lokalt og nasjonalt. Støttemedlemmer innehar ikke de samme rettighetene som ordinære medlemmer, og kan for eksempel ikke delta i demokratiske prosesser som valg og lignende.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av året. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er 2 bestemt, skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av lokallagsstyret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle årsmelding fra foregående år, revidert regnskap fra foregående år, behandle innkommende forslag, vedta budsjett og foreta valg av styre og valgkomite. Man etterstreber at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år for å sikre at styret får best mulig dynamikk.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene tilknyttet til lokallaget krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 10 Styret

Skeivt kristent nettverks lokallag har et styre bestående av minst 3 faste medlemmer i tillegg til minst 1 varamedlem. Det er ønskelig at styrets medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmene har ikke møteplikt, men det er ønskelig om disse stiller på styrets møter så ofte de kan. Styret er lokallagets høyeste myndighet mellom årsmøter. Styret skal avholde styremøter når styrets leder eller et flertall av styrets medlemmer krever det. Styreposisjonene skal som et minimum være følgende:

-Leder
-Kasserer
-Styremedlem x 1
-Varamedlem x 1
Styret skal jobbe med følgende aktiviteter i lokallaget:

-Iverksettelse av årsmøtebestemmelser.
-Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
-Administrere og føre nødvendig kontroll med lokallagets økonomi iht. gjeldende instrukser og bestemmelser.
-Representere lokallaget utad.

Lokallagsstyret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

§ 11 Lokale verv

§ 11.1 Valgkomite

Lokallaget har en valgkomite bestående av minst 2 medlemmer. Valgkomiteens oppgave er å innstille forslag til styre og verv på lokallagets årsmøte. Valgkomiteens medlemmer bør maks velges for 3 sammenhengende perioder.

§ 12 Signaturrett

Lokallagets leder og et styremedlem innehar signaturrett for lokallaget i fellesskap.

§ 13 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene for at en vedtektsendring skal være gjeldende. Endringer i lokallagsvedtekter kan ikke vedtas dersom disse er i strid med Skeivt kristent nettverks sentrale vedtekter eller verdidokument.

§ 14 Oppløsning

Lokallag kan bare oppløses på årsmøtene til den sentrale organisasjonen. Dette krever 2/3 flertall. Lokallagets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle sentralorganisasjonen Skeivt kristent nettverk. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm.2020.

Endringer vedtatt på sentralt årsmøte 23.03.2022.

Powered by Cornerstone