Etiske retningslinjer for Skeivt kristent nettverk

Alle tillitsvalgte og ansatte i Skeivt kristent nettverk (SKN) skal signere på retningslinjene når de tiltrer sine stillinger eller verv. Med tillitsvalgt menes alle som har tillitsbaserte verv og roller som for eksempel sentralstyremedlemmer, lokallagsledere, frivillige med andre typer lederroller og kontaktpersoner. Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad.

1. Likeverd og inkludering

Alle tillitsvalgte og ansatte i SKN skal vise respekt for alle mennesker, uavhengig av alder, etnisitet, eller funksjonshindring. SKN tar avstand fra alle former for kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk overbevisning, negativ diskriminering, rasisme, trakassering og mobbing.

2. Respekt for andres integritet og grenser

SKN skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet, privatliv og grenser respekteres. Personer tiltales med det pronomen de selv oppgir. Seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep aksepteres ikke. SKN søker å unngå ikke-samtykkende traumedeling. Det innebærer at alle må være bevisste på at mennesker har ulik historie. Opplevelser den ene har med seg, gjør at hen kan bli trigget av andres fortellinger. Det kan være slikt som vonde opplevelser som ligner en egne, noe som gjør at hen trenger å skjerme seg fra å måtte gjenoppleve dem gjennom andres fortellinger. Derfor er det et mål at tillitsvalgte og ansatte i SKN avklarer med den andre om det er greit at man deler sin historie. Retten alle har til å bli respektert og tatt på alvor, innebærer dessuten et felles ansvar for å bidra til en inkluderende og åpen kultur. I dette ligger også en debatt- og omgangskultur preget av respekt for ulike synspunkter og fri for mistenkeliggjøring. SKNs tillitsvalgte og ansatte skal opptre med respekt for meningsmangfold og tilstrebe en ryddig tone i dialoger, både innad og utad.

3. Rolleforståelse

Lederne i SKN har et særlig ansvar, men det påligger alle tillitsvalgte og ansatte å bidra til en høy etisk standard i SKNs virksomhet. Dette innebærer blant annet å lojalt følge opp vedtak og overholdelse av vedtekter og retningslinjer. Alle tillitsvalgte og ansatte skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til andre både i og utenfor organisasjonen, og ikke misbruke den tillit de har i kraft av sitt verv eller sin stilling. Opplysninger som en person forteller om seg selv, skal holdes fortrolig. Å dele saksopplysninger som er nødvendig for å rådføre seg med daglig leder eller styreleder i SKN er likevel tillatt. Helsevesen skal kontaktes hvis liv og helse står på spill. Forøvrig gjelder taushetsplikten om ikke annet er uttrykkelig avtalt med den det gjelder. Postboks 40 Nygårdstangen, 5838 Bergen | Org.nr.: 924 329 491 | Kontonr. 1506.34.41543 | VIPPS: 90099 E-post: post@skeivtkristentnettverk.no | Hjemmeside: skeivtkristentnettverk.no 2 Det er også viktig at man er bevisst på at man er en samtalepartner og ikke helsepersonell, og heller ikke opptrer som dette. Ansatte og tillitsvalgte skal ikke utsette seg selv eller andre for fare når de opptrer på vegne av SKN.

4. Habilitet

Enhver som deltar i behandlingen av en sak i styret, sekretariatet eller andre organer i SKN skal selv vurdere sin habilitet i saken. Dersom man enten selv har egeninteresse eller har et nært slektskap eller forhold til noen av partene med egeninteresse i utfallet av saken, er man inhabil og skal ikke delta i behandling av saken.

5. Representasjon

Ansatte og tillitsvalgte som representerer SKN er ansvarlige for gjennom sin opptreden å opprettholde tilliten og omdømmet til SKN. Alle på reise i regi av SKN må følge SKNs rutiner for representasjon på reise, utvise kulturell sensitivitet og følge norsk lov og internasjonale menneskerettigheter.

6. Økonomisk ansvarlighet

Alt arbeid skal utføres uten korrupsjon, uredelige hensikter eller uærlighet. Det skal utvises ansvarlighet og transparens ved forvaltning av organisasjonen, forvaltning av offentlige midler og administrasjon av økonomiske midler. Alle ansatte og tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for økonomi og forvaltning tilknyttet sitt arbeidsområde og verv.

Brudd på retningslinjene

Brudd på de etiske retningslinjene kan varsles til generalsekretær eller sentralstyreleder og kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad. Dersom tillitsvalgte bryter SKNs etiske retningslinjer, har arbeidsutvalget myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak. Slike vedtak kan ankes til sentralstyret. Mindre brudd kan sanksjoneres med muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra arrangementer eller oppfordring om å fratre sitt verv. Alvorlige brudd kan sanksjoneres med suspensjon. Dersom varselet gjelder ett av medlemmene i arbeidsutvalget, behandles saken av sentralstyret, og arbeidsutvalget melder seg inhabile. Dersom ansatte bryter SKNs etiske retningslinjer, følges dette opp av generalsekretær i tråd med gjeldende lover og regler for arbeidsforhold.

Etiske retningslinjer og prosedyre for varsling, vedtatt på sentralt årsmøte 09.03.2024

Powered by Cornerstone